Interjú
Tipográfia

 

Előrejelzések szerint továbbra is a költségcsökkentés és az erő­források optimális megosztása a meghatározó trend a logiszti­kában. Hogy ezt miként látják az FM Logistic-nál, arról Csiszár Zsoltot, a vállalat értékesítési igazgatóját kérdeztük.

 

A költséghatékonyság fokozása miként egyeztethe­tő össze a szolgáltatási színvonal növelésének kér­désével?

Az előző évhez képest jelentős bővülésről számolhatunk be csoport - és helyi szinten egyaránt, ezen kívül opti­misták vagyunk az idei évvel kapcsolatban is. Sőt további növekedésre számítunk partnereinkkel és újabb üzletek megszerzésével. Meglévő ügyfeleinket további beruhá­zásokkal és minőségi szolgáltatásaink még hatékonyabbá tételével kívánjuk maximálisan kiszolgálni.

Emellett tovább gondoljuk a már korábban elindított szerkezeti-, költségcsökkentő és optimalizációs fejleszté­seket.

A jelenlegi gazdasági környezetben és a megváltozott ellátási lánc felfogásban a piac valamennyi szereplője szá­mára meghatározó tényező lett az ár, ami ugyanakkor nem mehet a szolgáltatás minőségének a rovására. Az egyik legnagyobb kihívás a meglévő ügyfelek megtartása az ál­taluk elvárt árszint és szolgáltatási színvonal biztosításával. Legalább ilyen fontos a változó piaci környezethez és igé­nyekhez való gyors alkalmazkodás és az ennek megfelelő minőségi, testre szabott megoldások kialakítása.

Mekkora teret kapnak az innovatív logisztikai beru­házások és megoldások?

Multinacionális vállalat lévén ugyanazt a szolgáltatási színvonalat nyújtjuk ügyfeleinknek minden országban, hi­szen telephelyeinken az operatív folyamatokban, azok tá­mogatásában, a tréningek, a raktárak kialakításában nincs eltérés, ez alól Magyarország sem kivétel. Ebből adódóan ügyfeleink bátran fordulhatnak hozzánk, hiszen, ha egy országban elégedettek szolgáltatásainkkal, máshol is azok lesznek. A ‘multi-client’ és ‘multi-activity’ telephelyek a szinergia fő forrásai, hiszen biztosítják a méretgazdasá­gosságot, valamint lehetővé teszik erőforrásaink optimális megosztását. Komplex európai disztribúciós hálózatunk, amelyet folyamatosan fejlesztünk, lehetővé teszi, hogy szállítmányozási ügyfeleink számára is szinergikus meg­oldásokat ajánlunk.

Milyen komplex szolgáltatásokat kínálnak partnereik számra?

Személyre szabott komplex logisztikai megoldások­kal szolgáljuk ki ügyfeleinket, a beszállítástól kezdve a raktárlogisztikai és csomagolási szolgáltatásokon át az áruelosztásig, az ellátási lánc optimalizálásával kiskeres­kedelmi partnerek, élelmiszer, higiéniás és kozmetikai termékeket, fogyasztási cikkeket gyártó cégek, valamint autóipari szereplők számára.

Ügyfeleink szeretnek velünk dolgozni, mert közös érté­keink, a megbecsülés, az üzletük sikeréhez való hozzájáru­lás, és hogy ehhez nagy szenvedéllyel mutatjuk ki elköte­leződésünket, azok a részletek, amik igazán számítanak.

Egyre erősebb regionális jelenlétünk elérése továbbra is kiemelt célunk, amely az ügyfeleink számára nyújtott megbízhatóság és technikai-, valamint üzleti fejlesztésünk részét képezi. A tavalyi évben több ügyfelünk bízott meg minket regionális, határokon átívelő megoldásaik kidol­gozására, amelyek sikere számunkra azt mutatja, hogy to­vábbra is érdemes regionális értékekben gondolkodni.

A belföldi disztribúció milyen szerepet játszik a regio­nális vagy éppen a határokon átívelő megoldásokban?

Az FM Hungary a határokon átívelő megoldások mel­lett fontos hangsúlyt fektet a belföldi disztribúciós kiszol­gálásra. Jelenleg szigetszentmiklósi központi telephely mellett hat átrakó biztosítja a minőségi 24 órán belüli országos terítést. 2013 májusától nyugat-magyarországi depónkkal utat nyitottunk terítőhálózatunk bővítésére: Szlovéniában 24 órán belüli kiszállítást nyújtunk part­nereink számára.

Milyen eszközökkel növelhető a versenyelőny?

A piac és versenytársaink folyamatosan változnak, ami­ből adódóan az emberi erőforrás menedzsment a kulcs számos kihívás kezeléséhez, és ahhoz hogy meg tudjuk különböztetni magunkat versenytársainktól. Éppen ezért minden évben elkülönítjük forrásaink egy részét dolgozó­ink képzésére és a különböző csapatok és országok közti kezdeményezések támogatására.

Milyen mértékben tudnak előtér­be kerülni a fenntartható fejlődést szolgáló környezettudatos megol­dások?

Céljaink között szerepel szállítmá­nyozási szolgáltatásaink kiterjesztése és környezetbarát megvalósítása, mert úgy gondoljuk, fontos, hogy lépéseket tegyünk a káros anyag kibocsátás mér­sékléséért.

A Green Freight Europe kezdemé­nyezéshez való csatlakozással az FM Logistic megtette a szükséges lépéseket a CO₂-kibocsátás csökkentésére, össz­hangban a fenntartható fejlődést tá­mogató, logisztikai lánc menedzsment stratégiájában vállalt kötelezettségeivel.

A Green Freight Europe program, melyet 2012 márciusában vezettek be, létrehozott egy európai szabványrend­szert a közúti áruforgalmi műveletek­ből eredő CO2-kibocsátás mérésére, gyűjtésére, vizsgálatára és megfigyelé­sére. Ennek célja az európai áruszál­lítás környezetre gyakorolt hatásának javítása. Hasonlóan az USA egy kez­deményezéséhez, ez a független és ön­kéntes program is a szállítók, logiszti­kai szolgáltatók, valamint a kormányok közötti együttműködés fokozását tűzte ki célul. Az FM Logistic most csatla­kozott a páneurópai programban részt­vevő – fuvarozókat, rakodókat, logisz­tikai szolgáltatókat tömörítő mintegy 100 tagú szerveződéshez.

Az ökológiai lábnyom csökkentésére tett kötelezettségvállalás értelmében, a fenntartható fejlődés stratégiájának megfelelően az FM Logistic megerősíti a CO2-kibocsátásra vonatkozó programját, 3 területre fó­kuszálva: az ökológiai lábnyom csökkentése; elkötelezett­ség a vállalaton belüli mobilitásra, valamint a munkahelyi egészségügyre és biztonságra; társadalmi felelősségválla­lás. Az FM Logistic így csoportszinten hatékony eszközö­ket szerzett be CO2-kibocsátásának mérésére, és egy pro­aktív megközelítési módot fogad el a növekvő szabályozási nyomással szemben.

A logisztikai folyamatok környezetvédelmi menedzs­mentje, amelynek keretében a beszerzést és a szállítást összevonják a CO2-kibocsátás jelentős csökkentése érde­kében.

A szállítás környezetvédelmi menedzsmentje a CO2- kibocsátás csökkentésére irányuló önkéntes kötelezett­ségvállalás, amelyet 2009-ben írtak alá Franciaországban. Ennek részeként az FM France megújította Euro 5-ös flottájának járműveit, és a sofőröket ökovezetésre oktatta, megtakarítva ezzel 1,5 liter gázolajat 100 kilométerenként. Az FM Logistic Spanyolországban cseppfolyósított föld­gáz üzemű tehergépkocsikkal egészítette ki flottáját.

Milyen új piaci szegmensekbe kíván belépni a cég és milyen eredményeket értek el?

Az FM Logistic egyike a legfon­tosabb logisztikai szolgáltatóknak az FMCG, a kozmetikai és a kiskereske­delmi szektorban.

2013-ban cégünk két sikeres válla­latfelvásárlással megerősítette pozíci­óját. Brazíliában a McLane leányvál­lalatának megvásárlása reményeink szerint hozzásegít bennünket, hogy ügyfeleink számára globális szinten is magas minőségű szolgáltatásokat tudjunk nyújtani. Közép-Kelet-Eu­rópában új regionális üzletek elnyeré­sével, valamint új piaci szegmensek­be történő belépéssel és akvizícióval terjesztettük ki hazai és nemzetközi jelenlétünket. Az Univeg Oroszor­szág felvásárlásával kibővíthetjük kiskereskedelmi ügyfeleink számára nyújtott szolgáltatásaink körét magas minőségű temperált raktározási és szállítmányozási szolgáltatással. Ezzel párhuzamosan a friss árut stratégiai­lag kiemelt szegmensként definiáltuk 10 éves növekedési tervünkben, hogy teljes körűvé tegyük a kiskereskedel­mi cégek számára nyújtott szolgálta­tásainkat. Emellett a kiskereskedelmi szektorban is megerősítettük jelenlé­tünket, hogy szeptembertől átvettük az Auchan hűtött zöldség-gyümölcs raktárának kezelését.

Regionális szereplőként a környező országok szimultán kiszolgálását tűz­tük ki célul, mely eredményeként a ta­valyi évben jelenlétünket új regionális üzletek elnyerésével sikerült erősíteni.

A logisztikai outsourcing iránti igény a gyógyszeripar­ban is tapasztalható, amelyre a cég felkészült, és verseny­képes, komplex logisztikai megoldásokat tud nyújtani az iparág szereplői számára. Az FM cégcsoport gyógyszer-logisztikai divíziója, az FM Health Franciaországban, Lengyelországban, Romániában, valamint Ukrajnában egyike a piacvezető iparági szolgáltatóknak, és az ebből eredő előnyöket és szinergiákat átültetve, a tervek szerint a közeljövőben hazánkban is elindítja ezt a szolgáltatást, csakúgy, mint a régióban Szlovákiában és Csehországban.

Sebők Andrea (Termékmix, 2014. március)

hírlevél feliratkozás

newsletter

Hipermarketek